Mše svaté a bohoslužby

Omezení účasti na mši svaté
V kostele se smí zúčastnit mše svaté pouze 10% osob ( tj. 27 osob), beze zpěvu, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, kteří spolu bydlí ). V kostele jsou označená místa pro věřící, která mohou být obsazena. Je možná účast pouze sedících, nutno dodržovat zásady hygieny - především rukou, všichni mají roušku uvnitř kostela vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
Obdobně vše platí pro svatby, křty a pohřby. 

Z tohoto důvodu, kdy se nelze osobně zúčastnit mše svaté v kostele, by každý se měl  zúčastnit nedělní mše svaté pomocí přenosových médií ( televize, internet, rozhlas ) 

Apelujeme na všechny farníky, aby dodržovali daná omezení počtu osob v kostele, umožnili především účast na mši svaté těm, jichž se daná mše týká a nebyl tak důvod k nějakým úředním postihům pro farnost. 

Mimo čas běžných bohoslužeb a pobožností  jsou odemčeny venkovní dveře před vnitřní mříží pro individuální modlitbu, nutno ale zachovat předepsané předpisy pro blízkost osob a jejich shromažďování 

Svátost smíření ( zpověď ) - příležitost je vždy 1/2 hodiny před mší svatou, pokud potřebujete, lze i telefonicky dohodnout, volejte 731 625 688

Pořad mší a bohoslužeb  - platí s omezeními uvedenými výše 

 

 DEN čas Poznámka

 Pondělí

 - -
 Úterý   v 17 hodin -
 Středa  - -
 Čtvrtek  v 7.30 hodin v 1.čtvrtek v měsíci v 17 hodin,
od 1.11.2021 v 16 hodin
 Pátek  v 16 hodin -
 Sobota  v 17 hodin od 1.11. 2021 v 16 hodin
 Neděle  v 8 hodin -

 

 

 

 

 

 

 

Každý pátek od 20 h do 21 h    je možnost modlitby a adorace Nejsvětější svátosti oltářní 

Mše svaté v sobotu a neděli jsou střídavě v jazyce českém a polském, vždy navzájem opačně.
Mše svatá v sobotu je s nedělní platností ( kromě zvláštních případů, na které zde bude upozorněno)
Příležitost ke svátosti smíření - zpověď je obvykle 1/2h před mší svatou

Setkání s Biblí - každá poslední sobota v měsíci po mši svaté na faře

Texty čtení v polském jazyce jsou podle polských zvyklostí, proto mohou být v některých případech mírně odlišné 

Tento týden: 

30. 3. Úterý—po mši bude udílení Svátosti pomazání nemocných, CZ
Velikonoční TRIDUUM
1..4. Zelený čtvrtek, mše svatá Večeře Páně v 16 hodin PL, přenesení a uložení Nejsvětější svátosti na boční oltář
2..4. Velký pátek, památka umučení Páně , pobožnost křížové cesty a velkopáteční obřady v 15 hodin CZ,
přenesení a uložení Nejsvětější svátosti na oltář Božího hrobu, odhalení Božího hrobu, večerní adorace do 21 hodin.
DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU
3..4. Bílá sobota, možnost adorace u Božího hrobu od 9 do 18 hodin
V 9 hodin bude svěcení pokrmů, poté zahájení adorace.
Velikonoční vigilie—začátek obřadů 18 hodin, svěcení ohně a vody, poté slavnostní mše svatá PL
4. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ , slavnostní mše svatá v 8 hodin CZ
odpoledne ve 16 hodin je Svatého Přijímání pro ty, kteří se nemohli zúčastnit ranní mše svaté
5. 4. Velikonoční pondělí, mše svatá v 8 hodin PL
Čtení k nedělní mši svaté:     CZ  PL   
 
Příští týden: 
11. 4. Neděle Božího milosrdenství, mše svatá v 8 hodin PL
 
Dále:
18. 4. 3.neděle velikonoční, Biblijní neděle, mše svatá v 8 hodin CZ
25. 4. 4.neděle velikonoční, Neděle dobrého pastýře, mše svatá v 8 hodin PL
2. 5. 5.neděle velikonoční, mše svatá v 8 hodin CZ
9. 5. 6.neděle velikonoční, mše svatá v 8 hodin PL
13. 5. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, mše svatá v 17 hodin PL, začátek novenny— přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého
16. 5. 7.neděle velikonoční, mše svatá v 8 hodin CZ
22..5. Vigilie Seslání Ducha Svatého, mše svatá v 17 hodin CZ
23. 5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - mše svatá v 8 hodin PL ukončení doby velikonoční
27. 5. Slavnost Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, mše svatá v 7.30 hodin PL
30. 5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, mše svatá v 8 CZ
3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo, mše svatá v 16 hodin PL, procesí ke čtyřem oltářům
6. 6. 10. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL
11. 6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova , mše svatá v 16 hodin PL
27. 6. Slavíme pouť - odpust, mše svatá v 8 hodin PL, 10 hodin CZ
 
 
 
 
Zobrazení: 17039