Mešní čtení

3. neděle adventní - Laudete

 

Čtení z Knihy proroka Sofoniáše  ( Sof 3,14-18a )

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.“

Žalm Iz12

Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

Čtení z Listu svatého apoštola Pavla Filipanům   ( Flp 4,4-7 )

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Evangelium podle svatého Lukáše  ( Lk 3,10-18 )

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

Zobrazení: 4315